🛎กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ "ปฏิบัติธรรมข้ามปี เจริญจิตตภาวนา สร้างปัญญา สร้างสุข" พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ที่ได้รับการเเต่งตั้งใหม่ พ.ศ . ๒๕๖๔ เเละสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ มติที่ ๓๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการศูนย์การเผยเเผ่พระพุทธศาสนา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

🛎 มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ มติที่ ๗๔๖/๒๕๖๖ เรื่องขอความเห็นชอบและกำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะของ ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก เฝ้า ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 511,379