บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงาน 

 

 

นายสหัส บรรจงเมือง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                    กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                                                                                  กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา

 

 

 


ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(ว่าง)
 
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
      
           ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และ          วิชาการพระพุทธศาสนา
(ว่าง)

                     

                     นางกนกวรรณ โบสิทธิพิเชฏฐ์                                                                                                                           ว่าง

                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


                                 กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                                                กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา

นายชิษณุพงศ์ แฉล้มรัมย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธรรมรัตน์ แย้มขจร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ ลิ้มทองนาค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวดาราณี ปรางนวน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาวศรัญญา บังเกิดสุข
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรรนิภา คงเวียง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนัฐพร แก้วช้าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


                                                                                   

              นายฆนากร พวงไธสง                                      นางสาวณรัสวัลย์  แอร่มหล้า                                                   นางสาวอชิรญา สถิตย์วิมล

               นักจัดการงานทั่วไป                                  พนักงานกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                      นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 


 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,191