มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ มติที่ ๓๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

                                                      


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มติที่ ๓๙๒-๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขร.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 412,863