อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ 

กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

(1) เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รวมทั้งติดตามประเมินผล
(2) ศึกษาและพัฒนา รูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพุทธศาสนสัมพันธ์ และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศด้านพระพุทธศาสนา
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการให่้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
(7) ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศและคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
รวมทั้งถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 589,893