บุคลากร

 บุคลากร 

 

 

 
นายจาตุวัฒน์ วงษ์จีน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                   กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                                                                                        กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา

 

นายวุฒิวิวัฒน์ ศุภนิมิตวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายธนกร จุ้ยดิษฐ์      
         ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และ          วิชาการพระพุทธศาสนา
 

                                                                                                                                             

                          นางกนกวรรณ โบสิทธิพิเชฏฐ์                                                                                                                    นางวิราณี บางพรม

                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                                                                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            

 


                                 กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา                                                                กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา

 

-ว่าง-
นายธรรมรัตน์ แย้มขจร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ ลิ้มทองนาค
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวดาราณี ปรางนวน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศรัญญา บังเกิดสุข
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรรนิภา คงเวียง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนัฐพร  แก้วช้าง
 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


                                                                                                                    

                                             นายฆนากร พวงไธสง                                                                                       นางสาวอชิรญา สถิตย์วิมล

                                              นักจัดการงานทั่วไป                                                                                             นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 


 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 589,893